En utvärdering/revidering av GothiaVVS policys skall göras
en gång om året i samband med att årsbokslutet presenteras.
 
Gothia VVS
skall eftersträva att tillfredställa och överträffa våra kunders specifika och outtalade behov, samt i rätt tid leverera
produkter med hög kvalitet och till rätt pris till våra kunder.

Gothia VVS skall genom ständiga förbättringar sträva för att alltid vara den självklara leverantören.

Gothia VVS skall erbjuda ett komplett utbud av VVS-tjänster. VI skall erbjuda ett brett urval av material samt tekniska lösningar
från flera ledande leverantörer.

Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och med omsorg av våra medarbetares arbetsmiljö.
Vi skall alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kraven till lägsta kostnad på sikt.

Gothia VVS skall ha ett brett uppdaterat koncept vad gäller miljötänkande inom avfallshantering, farligt avfall, transport av
farligt gods, återvinning samt inköp av varor.

Avfallshantering källsorteras antingen internt i olika kärl som transporteras till en tillbörlig avfallsstation eller så sorteras
det direkt på avfallsstationen.

Farligt avfall skall alltid hanteras med största varsamhet och kapslas in i förslutna kärl eller påsar som sedan sorteras direkt
på avsedd avfallsstation med nödvändiga tillstånd eller dokumentation om detta krävs.

Transport av farligt gods skall ske med största varsamhet och med tillbörliga tillstånd, transportdokument och övervakning
om så krävs så att Naturverkets föreskrifter efterlevs.

Gothia VVS skall alltid försöka att införskaffa kontorsmaterial samt förpackningsmaterial som går att återvinna. För att vi skall
kunna ha ett bra miljötänkande så ligger återvinning och källsortering långt fram i vårt miljöarbete.

Stäng