En utvärdering/revidering av GothiaVVS policys skall göras
en gång om året i samband med att årsbokslutet presenteras.

Allmänt Gothia VVS skall medvetet och målinriktat arbeta för att män och kvinnor skall få samma arbetsvillkor, rättigheter
samt utvecklingsmöjligheter. Vi skall sträva efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor som ges lika möjligheter till befordran.

Rekrytering Gothia VVS rekryteringspolicy skall entydigt ange en strävan att anställa den som är av underrepresenterat kön,
vid likvärdiga meriter (positiv särbehandling). En förutsättning är att dom som bedöms skall ha rätt kvalifikationer för uppgiften.

Arbetsorganisation / Ledarskap Attityder och värderingar skall stämmas av vid arbetsplatsmöten. Gothia VVS skall ta
tillvara på skillnaderna och möjligheterna i det individuella, kvinnliga och manliga sättet att kommunicera. Detta innebär att
visa repsekt för varandras likheter och olikheter. Utbildning, arbetscirkulation och kompetensutvecklig är viktiga instrument
i arbetet för jämställdhet .

Löner Gothia VVS tillämpar individuell lönesättning som syftar att stimulera arbetsprestationer, personlig utveckling och hög
effektivitet. Genom en genomtänkt filosofi kring vad som är kunskap/kompetens och vad som skall belönas, skall diskriminerande
skillnader i lönesättning motverkas.

Föräldraskap
Gothia VVS skall möjliggöra för både män och kvinnor, på alla nivåer i organisationen att utnyttja sin fulla rätt till
föräldraledighet och skall med sina medarbetare planera i god anda.

Arbetsförhållanden
Arbetsförhållanden skall lämpa sig väl för både män och kvinnor. Detta gäller såväl den fysiska som psykiska och
sociala miljön. Ansträngningar skall göras för att förhindra diskriminering och förnedrande språkbruk. Om någon medarbetare anmäler
sig utsatt för sexuella anspelningar eller trakasserier skall ärendet hanteras omedelbart och diskret. En bevisad handling av denna art,
leder till en skriftlig varning och vid upprepade tillfällen leder det till uppsägning och möjligt åtal.

Stäng