En utvärdering/revidering av GothiaVVS policys skall göras
en gång om året i samband med att årsbokslutet presenteras.

Alkohol och narkotika missbruk är orsak till stora sociala problem. Missbruken påverkar också arbetsmiljön och ger säkerhetsrisker,
samarbetsproblem och minskad trivsel.

Vår målsättning är att arbetsplatsen skall vara alkohol och narkotikafri och vi bör gemensamt sträva efter att tidigt upptäcka och
motverka missbruk.

Uppträder någon berusad eller påverkad på arbetsplatsen skall denna sändas hem under betryggande former.
Ansvar för detta har företagsledningen.

Samtal med den hemskickade skall äga rum snarast efter hemkomsten. Ansvar för detta har företagsledningen.

Upprepas situationen med alkohol eller narkotikapåverkan skall det ställas krav på åtgärd eller behandling där företaget är villigt
att medverka på bästa sätt.

Kamratstöd är viktigt, rätt attityd bör vara att:
Lägga sig i / Bry sig om / Ställa krav
De anställda ska respektera alkohol och narkotikaförbudet i det dagliga arbetet samt om missbruk förekommit ta ansvar för rehabilitering.

Ansvarsfördelning:
Arbetsgivaren är huvudansvarig för att alkohol och narkotikapolicyn följs och uppdateras.

Resurser: stöd i missbruksärenden:
Företagsläkare / Socialförvaltning, missbrukarenheten / Försäkringskassan / Arbetskamrater

Stäng